Niezwykły Połczyn

logo.png

Prośba o wsparcie

Zwracamy się z prośbą o wsparcie działalności statutowej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Połczyna-Zdroju oraz Szwajcarii Połczyńskiej „Niezwykły Połczyn” z siedzibą w Połczynie-Zdroju.

W czerwcu 2014 roku Stowarzyszenie zaczęło realizację projektu pod nazwą „MOGĘ”, na który otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 59.433,90 złotych /pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote, 90/100/.

Projekt realizowany będzie do dnia 20 grudnia 2014 roku.

W projekcie bierze udział 18 dzieci w wieku 7-12 lat /w tym dzieci zamieszkujące tereny wiejskie, dzieci z rodzin wielodzietnych, patologicznych, z
 rodzin objętych bezrobociem lub z rodzin, w których rodzice z powodu pracy zawodowej nie są w stanie poświęcać im wystarczającej ilości czasu, a także dzieci wymagające wsparcia psychologicznego/ oraz 5 dzieci niepełnosprawnych.

Celem projektu jest rozwój intelektualny beneficjentów poprzez zwiększenie dostępności do sektora usług społecznych, wyrównywanie różnic wwsparcie dostępie do sektora usług społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja społeczna i kulturowa beneficjentów poprzez podniesienie poziomu wiedzy w zakresie korzyści płynących z kształcenia się oraz z brania czynnego udziału w życiu społecznym, podniesienie motywacji beneficjentów do podejmowania działań, podniesienie poziomu własnej wartości oraz zdobycie nowych umiejętności, integracja wewnątrz i międzypokoleniowa, w tym z osobami niepełnosprawnymi, nawiązanie lepszego kontaktu i zacieśnienie więzi rodzinnych, nauka tolerancji, poprawa jakości życia beneficjentów. Celem będzie również zwiększenie wiedzy beneficjentów na temat historii i legend dotyczących Gminy Połczyn-Zdrój. 

Cele realizowane są poprzez działania przewidziane w Projekcie, to jest zwiedzanie ciekawych miejsc, poznanie ich historii, ciekawostek i legend na temat obiektów znajdujących się na terenie Gminy, wycieczki /dwudniowy spływ kajakowy/, zabawy edukacyjne, wyjazdy do kina, teatru, muzeum, restauracji, zajęcia z psychologiem, ratownikiem medycznym oraz informatykiem. Na zakończenie planowana jest wystawa zdjęć zrobionych podczas trwania projektu oraz wykonanie folderu.

Deklarowany wkład własny finansowy Stowarzyszenia w realizację Projektu to 5.000,00 zł /pięć tysięcy złotych/, które z pomocą osób wspierających nasze działania Stowarzyszenie ma nadzieję pozyskać. Do tej pory dzięki pomocy darczyńców Pani Renaty Daniłowicz, Pana Michała Szymańskiego oraz Nadleśnictwa Połczyn członkowie Stowarzyszenia zebrali część wymaganego wkładu własnego.

W trakcie realizacji projektu przewidujemy jeszcze mnóstwo atrakcji dla naszych podopiecznych.

Wobec powyższego zwracamy się z wielką prośbą do innych przychylnych nam i naszym działaniom osób o dokonywanie darowizn w postaci niewielkich nawet kwot pieniężnych z przeznaczeniem na realizację Projektu MOGĘ na rachunek bankowy Stowarzyszenia, numer rachunku 62 1090 2662 0000 0001 1864 9570.

Z wyrazami szacunku Członkowie Stowarzyszenia oraz dzieci z Projektu MOGĘ

 

Dodatkowe informacje dotyczące Projektu MOGĘ na stronie internetowej Stowarzyszenia www.niezwyklypolczyn.pl

Kontakt telefoniczny:
Grzegorz Ostrowski 516 195 831

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Połczyna-Zdroju oraz Szwajcarii Połczyńskiej „Niezwykły Połczyn” z siedzibą w Połczynie-Zdroju, adres: 78-320 Połczyn Zdrój, ulica Nowa 14/34, REGON 321190704, NIP 672-207-70-96, rachunek bankowy Bank Zachodni WBK w Połczynie-Zdroju numer rachunku 62 1090 2662 0000 0001 1864 9570

 

 

 

logomarta uzdrowiskosz ecofiuksz polczynzdrojsz fotonowakSZ nadlesnictwoSZ