Niezwykły Połczyn

logo.png

Cel

Cele i środki Stowarzyszenia "Niezwykły Połczyn"


CELE

 • Naczelnym celem „Stowarzyszenia” jest praca na rzecz lokalnych społeczności, a także szeroko pojęta promocja miasta i gminy Połczyna – Zdroju, krainy geograficznej zwanej „Szwajcarią Połczyńską” oraz innych miejscowości  z wykorzystaniem ich bogatego potencjału ludzkiego, kulturalnego oraz dziedzictwa przyrodniczo – historycznego.
 • Podejmowanie działań na rzecz integracji lokalnej społeczności, w tym promowanie zasad społeczeństwa obywatelskiego i integracji europejskiej.
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, krzewienie lokalnego patriotyzmu oraz związku emocjonalnego z zamieszkałym miejscem, i budowanie więzi społecznej.
 • Wspieranie i kształtowanie niezależnych mediów na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, w tym wydawanie lokalnego czasopisma.
 • Rozwój, edukację i wsparcie lokalnej społeczności w osiąganiu zamierzonych celów.
 • Wsparcie edukacyjne dzieci i młodzieży, w tym wyrównywanie szans dzieci i młodzieży pochodzących z ubogich rodzin, przeciwdziałanie patologiom.
 • Promocję lokalnej społeczności oraz wybitnych jej przedstawicieli, w tym promocję twórców i artystów.
 • Promocja przedsiębiorczości, przedstawicieli biznesu i firm, w tym działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości oraz lokalnego biznesu.
 • Promocję zatrudnienia i działanie na rzecz aktywizacji zawodowej, w tym przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu.
 • Promocja sportu, kultury fizycznej, zdrowego trybu życia, profilaktyka uzależnień.
 • Promocja kultury, sztuki, oświaty, ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków i tradycji.
 • Promocja ekologii, dziedzictwa przyrodniczego, krajoznawstwo.
 • Wsparcie osób niepełnosprawnych.
 • Odsłanianie przeszłości miasta Połczyna-Zdroju oraz regionu i wybitnych jego mieszkańców miasta.
 • Krzewienie współpracy z samorządem terytorialnym oraz organizacjami pozarządowymi.
 • Promocję i rozwój dobrosąsiedzki relacji polsko – niemieckich
 • Zrozumienia roli narodów i religii oraz mniejszości narodowych i religijnych w procesie integracji europejskiej i współpracy pomiędzy poszczególnymi organizacjami i krajami.

 

ŚRODKI DZIAŁANIA, FORMY REALIZACJI CELÓW.

Postawione przed sobą cele „Stowarzyszenie” realizuje poprzez:

 • Realizowanie projektów z UE, w tym kursów i szkoleń.
 • Organizowanie spotkań, panelów dyskusyjnych, imprez kulturalnych, imprez sportowych, marszy, wystaw, wykładów, odczytów, debat; oraz innych form aktywności wspierających realizację postawionych celów.
 • Realizowanie działań promocyjnych i happeningów.
 • Organizowanie plebiscytów, turniejów, wystaw, koncertów, akcji i konkursów.
 • Organizowanie konferencji, seminariów, targów oraz zjazdów.
 • Działalność wydawniczą.
 • Organizowanie kolonii, obozów, wyjazdów i wypraw krajoznawczych.
 • Współpracę z uczelniami wyższymi oraz szkołami.
 • Współpracę z instytucjami samorządowymi, rządowymi oraz przedsiębiorstwami w celu ich promocji.

 

 

logomarta uzdrowiskosz ecofiuksz polczynzdrojsz fotonowakSZ nadlesnictwoSZ