Niezwykły Połczyn

logo.png

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

„NIEZWYKŁY POŁCZYN”

zwany dalej „Statutem”

Rozdział 1

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Powołuje się Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji miasta Połczyna – Zdroju, a także „Szwajcarii Połczyńskiej” pod nazwą  „NIEZWYKŁY POŁCZYN” w dalszej części tego „Statutu” zwane  w skrócie „Stowarzyszeniem”.

2. „Stowarzyszenie” jest organizacją działającą na podstawie Ustawy z dnia 7 kwiecień 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

3. Naturalnym terenem działania „Stowarzyszenia” jest obszar tzw. „Szwajcarii Połczyńskiej” w tym teren Miasta i Gminy Połczyn – Zdrój zlokalizowanego w granicach Rzeczpospolitej Polskiej. „Stowarzyszenie” jednakże nie ogranicza terenu swojego działania wyłącznie do wskazanego obszaru geograficznego, dopuszcza bowiem działalność trans - graniczną i pan-terytorialną.

4. Siedzibą „Stowarzyszenia” jest miasto Połczyn – Zdrój. 

5. „Stowarzyszenie” dopuszcza współpracę z innymi organizacjami, podmiotami gospodarczymi, jednoosobowymi firmami oraz instytucjami publicznymi krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi.

6. Działalność „Stowarzyszenia” opiera się na pracy społecznej jego członków. Przewiduje się jednakże możliwość etatowego zatrudniania pracowników do prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej, a także podpisywania umów zleceń i umów o dzieło przy realizacji projektów zamierzonych przez „Stowarzyszenie”.  

7. „Stowarzyszenie” będzie używać własnej pieczęci, a także posiadać własne logo, którego wzór przedstawiony został w Załączniku nr 1 do niniejszego „Statutu”.

 8. Działalność „Stowarzyszenia” nie może być sprzeczna z postanowieniami niniejszego „Statutu” oraz z obowiązującym prawem w Rzeczpospolitej Polskiej.

9. Stowarzyszenie powoływane jest na czas nieokreślony.

 

ROZDZIAŁ 2 

CELE I ŚRODKI

§1. CELE

1. Naczelnym celem „Stowarzyszenia” jest praca na rzecz lokalnych społeczności, a także szeroko pojęta promocja miasta i gminy Połczyna – Zdroju, krainy geograficznej zwanej „Szwajcarią Połczyńską” oraz innych miejscowości  z wykorzystaniem ich bogatego potencjału ludzkiego, kulturalnego oraz dziedzictwa przyrodniczo – historycznego. 

2. Podejmowanie działań na rzecz integracji lokalnej społeczności, w tym promowanie zasad społeczeństwa obywatelskiego i integracji europejskiej.

3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, krzewienie lokalnego patriotyzmu oraz związku emocjonalnego z zamieszkałym miejscem, i budowanie więzi społecznej.

4. Wspieranie i kształtowanie niezależnych mediów na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, w tym wydawanie lokalnego czasopisma.

5. Rozwój, edukację i wsparcie lokalnej społeczności w osiąganiu zamierzonych celów.

6. Wsparcie edukacyjne dzieci i młodzieży, w tym wyrównywanie szans dzieci i młodzieży pochodzących z ubogich rodzin, przeciwdziałanie patologiom.

7. Promocję lokalnej społeczności oraz wybitnych jej przedstawicieli, w tym promocję twórców i artystów.

8. Promocja przedsiębiorczości, przedstawicieli biznesu i firm, w tym działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości oraz lokalnego biznesu.

9. Promocję zatrudnienia i działanie na rzecz aktywizacji zawodowej, w tym przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu.

10. Promocja sportu, kultury fizycznej, zdrowego trybu życia, profilaktyka uzależnień.

11. Promocja kultury, sztuki, oświaty, ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków i tradycji.

12. Promocja ekologii, dziedzictwa przyrodniczego, krajoznawstwo.

13. Wsparcie osób niepełnosprawnych.

14. Odsłanianie przeszłości miasta Połczyna-Zdroju oraz regionu i wybitnych jego mieszkańców miasta.

15. Krzewienie współpracy z samorządem terytorialnym oraz organizacjami pozarządowymi.

16. Promocję i rozwój dobrosąsiedzki relacji polsko – niemieckich

17. Zrozumienia roli narodów i religii oraz mniejszości narodowych i religijnych w procesie integracji europejskiej i współpracy pomiędzy poszczególnymi organizacjami i krajami.

 

§2.  ŚRODKI DZIAŁANIA, FORMY REALIZACJI CELÓW.

Postawione przed sobą cele „Stowarzyszenie” realizuje poprzez:

1. Realizowanie projektów z UE, w tym kursów i szkoleń.

2. Organizowanie spotkań, panelów dyskusyjnych, imprez kulturalnych, imprez sportowych, marszy, wystaw, wykładów, odczytów, debat; oraz innych form aktywności wspierających realizację postawionych celów.

3. Realizowanie działań promocyjnych i happeningów.

4. Organizowanie plebiscytów, turniejów, wystaw, koncertów, akcji i konkursów.

5. Organizowanie konferencji, seminariów, targów oraz zjazdów.

6. Działalność wydawniczą.

7. Organizowanie kolonii, obozów, wyjazdów i wypraw krajoznawczych. 

8. Współpracę z uczelniami wyższymi oraz szkołami.

9. Współpracę z instytucjami samorządowymi, rządowymi oraz przedsiębiorstwami              w celu ich promocji.

10. Stowarzyszenie dopuszcza możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach, w celu pozyskiwania funduszy na działalność statutową.

 

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE, ICH  PRAWA I OBOWIĄZKI

§1. ZASADY OGÓLNE:

1. Członkami „Stowarzyszenia” mogą być osoby fizyczne i prawne, bez względu na miejsce zamieszkania, pochodzenie, obywatelstwo, poglądy polityczne, płeć i światopogląd pod warunkiem, że łączy ich idea „Stowarzyszenia” i chcą aktywnie wspierać i realizować jego działalność. 

2.  Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym „Stowarzyszenia”.

3. Członkowie „Stowarzyszenia” dzielą się na:

a. członków założycieli;

b. członków zwyczajnych;

c. członków wspierających;

d. członków honorowych.

 

§2. ZASADY WSTĘPOWANIA I PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW DO „Stowarzyszenia”

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele „Stowarzyszenia”.

2. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji, popartej przez co najmniej pięciu członków założycieli „Stowarzyszenia”.

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością „Stowarzyszenia”, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei „Stowarzyszenia” lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla „Stowarzyszenia”.

5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

 

§3. PRAWA CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz „Stowarzyszenia”.

2. Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, oraz innych przedsięwzięciach i formach aktywności organizowanych przez władze „Stowarzyszenia”.

3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz „Stowarzyszenia”.

4. Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy „Stowarzyszenia”.

5. Noszenia odznaki organizacyjnej.

6. Zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze „Stowarzyszenia”.

 

§4. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH

1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do aktywnego uczestniczenia w pracach, projektach, a także przy realizacji celów „Stowarzyszenia”.

2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz „Stowarzyszenia”.

3. Przestrzegania etyki życia publicznego.

4. Regularnego opłacania składek członkowskich.

 

§5. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI

1. Członkowie założyciele to grupa osób, które założyły stowarzyszenie, były pomysłodawcą idei „Stowarzyszenia” i ich działania doprowadziły do jego powstania. Podpisy członków założycieli widnieją na protokole założycielskim w dniu powołania „Stowarzyszenia”.

2. Członkowie założyciele mają decydujący głos o przyjęciu członka zwyczajnego do „Stowarzyszenia”, w myśl zasady określonej w R.3 (§2, ust.2).

3. Posiadają także prawa i obowiązki określone w R.3 (§3, ust. 1-6, §4, ust. 1-4).

 

§6. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW HONOROWYCH I WSPIERAJĄCYCH

1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, ma prawa określone w R. 3 (§3 ust. 2-6).

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach „Stowarzyszenia”.

3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz „Stowarzyszenia”.

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z wnoszenia składek członkowskich.

 

§7. ZASADY REZYGNACJI I WYKLUCZENIA Z GRONA CZŁONKÓW „Stowarzyszenia”

1. Dobrowolna rezygnacja z przynależności do „Stowarzyszenia”, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wobec „Stowarzyszenia”.

2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.

3. Wykluczenie ze „Stowarzyszenia” na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia statutu, uchwał i regulaminów „Stowarzyszenia” oraz zasad życia publicznego.

4. Prawomocne orzeczenie sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.

5. W przypadku określonym w pkt.1, 2, 4 - Zarząd, podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy członków, a w przypadku określonym w ust. pkt 3 - Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie o wykluczeniu.

6. Wymienione w pkt. 5 organy „Stowarzyszenia” zobowiązane są do pisemnego zawiadomienia członka o skreśleniu lub wykluczeniu, z podaniem uzasadnienia takiego rozstrzygnięcia oraz z pouczeniem o prawie wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.

 

 

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA, WŁADZE TOWARZYSTWA, WAŻNOŚĆ UCHWAŁ

§1. WŁADZE „Stowarzyszenia”

1. Władzami Stowarzyszenia są:

  1) Walne Zebranie Członków;

  2) Zarząd;

  3) Komisja Rewizyjna;

  4) Sąd Koleżeński.

2. Kadencja wszystkich władz „Stowarzyszenia” pochodzących z wyboru trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwyczajną większością głosów. Wybór władz następuje z nieograniczonej liczby kandydatów.

3. Uchwały władz „Stowarzyszenia”, podejmuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum) z zastrzeżeniem R. 4 (§ 2, ust. 5 pkt 2). Zgromadzeni mogą zarządzić głosowanie tajne.

4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na zebraniu Zarządu, bądź w drodze indywidualnego korespondencyjnego zbierania głosów przez prezesa.

5. Z dniem śmierci członka władz wybieralnych jego mandat wygasa.

6. W przypadku skreślenia lub wykluczenia ze „Stowarzyszenia” mandat członka władz „Stowarzyszenia” wygasa z dniem podjęcia uchwały walnego zgromadzenia podtrzymującej uchwałę o skreśleniu lub orzeczenie o wykluczeniu członka, a w przypadku nie wniesienia odwołania, o którym mowa w R.3 (§ 7, ust. 6) - po upływie 7 dni od ostatniego dnia terminu do wniesienia odwołania na uchwałę o skreśleniu lub orzeczenie o wykluczeniu.

7. W przypadku odwołania, wygaśnięcia mandatu lub śmierci członka wybieralnych władz „Stowarzyszenia” w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko.

 

§2. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą „Stowarzyszenia”.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

  1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni;

  2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, członkowie założyciele, członkowie honorowi i zaproszeni goście.

4. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków poprzez dostarczenie informacji za potwierdzeniem odbioru lub listami poleconymi co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Jeżeli członek nie poinformował Zarządu o zmianie adresu korespondencyjnego, zawiadomienie wysłane na dotychczasowy adres uważa się za skuteczne.

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym przy obecności:

   1) w pierwszym terminie - liczby członków określonej w R.4 (§ 1, ust.3);

  2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

6. W przypadku równego rozłożenia głosów o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego Walnego Głosowania.

7. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w R4. (§ 1, ust. 2).

8. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

9. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwaj członkowie.

10. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

11. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

12. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

  1) z własnej inicjatywy;

  2) na żądanie Komisji Rewizyjnej;

  3) na umotywowane żądanie co najmniej 10 członków zwyczajnych.

13. W przypadkach określonych w ust. 11 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi.

14. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§3. KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

1. Określenie głównych kierunków działania „Stowarzyszenia”.

2. Uchwalenie Statutu i jego zmiany.

3. Uchwalenie regulaminów władz „Stowarzyszenia”.

4. Uchwalenie budżetu.

5. Wybór i odwoływanie prezesa, członków zarządu, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego.

6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz „Stowarzyszenia”.

7. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków „Stowarzyszenia” lub jego władze.

8. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.

9. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji, związków i stowarzyszeń.

10. Nadawanie godności członka honorowego.

11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu „Stowarzyszenia” i przeznaczeniu jego majątku.

12. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.

13. Uchylanie uchwał wybieralnych władz „Stowarzyszenia” niezgodnych ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania.

14. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

§4. ZARZĄD

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności „Stowarzyszenia”, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. W skład zarządu wchodzi od 3 do 9 członków, w tym: prezes i wiceprezes oraz skarbnik. Liczbę członków zarządu ustala Walne Zebranie w odrębnej uchwale.

3. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Walne Zebranie Członków.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.

 

§5. ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU

1. Realizacja celów „Stowarzyszenia” oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.

2. Określenie szczegółowych kierunków działania.

3. Wykonywanie budżetu i preliminarzy.

4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem „Stowarzyszenia”.

5. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia ruchomego.

6. Powoływanie komisji, zespołów i określenie ich zadań.

7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

8. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

9. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.

10. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.

11. Wnioskowanie o nadanie godności członka honorowego „Stowarzyszenia”.

12. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

§6. KOMISJA REWIZYJNA I JEJ KOMPETENCJE

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

3. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.                                                

4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

   1) kontrolowanie działalności „Stowarzyszenia”;

   2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli;

   3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwoływania posiedzenia Zarządu;

   4) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym Statutem;

 5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom „Stowarzyszenia”;

  6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

6. Komisji Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.                                                                                                                                  

7. W przypadkach określonych w ust. 4 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

§7. SĄD KOLEŻEŃSKI

1. Sąd Koleżeński jest wybierany przez Walne Zebranie Członków w liczbie określonej każdorazowo w głosowaniu jawnym.

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie: przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji we władzach „Stowarzyszenia”.                                                                                                                    

4. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.

5. Zespołowi rozpoznającemu sprawy - przewodniczy przewodniczący Sądu lub jego zastępca.

6. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także prawa odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

7. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

 1) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień Statutu;

 2) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami  „Stowarzyszenia”;

 3) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

8. Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:

 1) upomnienia;

 2) nagany;

 3) zawieszenia w prawach członkowskich na czas określony, nie dłuższy niż 1 rok;

 4) wykluczenia ze Stowarzyszenia.

9. Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

1. Majątek „Stowarzyszenia” stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Źródłami majątku „Stowarzyszenia” są:

 1) składki członkowskie;

 2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu „Stowarzyszenia”;

 3) dotacje;

 4) darowizny, zapisy i spadki;

 5) wpływy z działalności statutowej (m.in. zbiórki, kwesty, wpływy z imprez).

3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane  wyłącznie na koncie „Stowarzyszenia”.

4. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.

5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.                                                                                                    

6. Prezes lub z jego upoważnienia wiceprezes mogą bez uprzedniej uchwały prowadzić jednoosobowo sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Stowarzyszenia oraz reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz. Do prowadzenia spraw przekraczających zwykły zarząd potrzebna jest uchwała Zarządu.

7. Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia składa łącznie dwóch członków Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych powinny być składane na piśmie przez łącznie dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

 

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu „Stowarzyszenia” przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów - 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania                             z zastrzeżeniem R. 4, § 2, ust. 5 pkt 2. 

2. Uchwalanie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie „Stowarzyszenia” mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia, określonego w R. 4, § 2 ust. 4, należy załączyć projekt stosownych uchwał.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu „Stowarzyszenia” Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku „Stowarzyszenia”.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji „Stowarzyszenia”, nie uregulowanych w Statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późn. zm.).

 

 

logomarta uzdrowiskosz ecofiuksz polczynzdrojsz fotonowakSZ nadlesnictwoSZ